Vedtægter

Vedtægter for Copenhagen Pride

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Copenhagen Pride.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at virke for at påvirke lovgivning og holdninger i samfundet såvel nationalt som globalt til fremme for bedre vilkår for seksuelle og kønsmæssige minoriteter, herunder ved at afvikle Copenhagen Pride én gang hvert år og andre arrangementer i overensstemmelse med foreningens formål. 

Stk. 2. Foreningen skal være medlem af mindst en international organisation for pridearrangører.

§3 Medlemskab 

Stk. 1. Enhver person, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen, såfremt vedkommende opfylder betingelserne for kontingent i §5.

Stk. 2. Medlemsåret følger perioden 1. september til 31. august.

§4 Eksklusion

Stk. 1. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. For at ekskludere et medlem kræves et flertal på 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. Eksklusionen kan kræves indbragt på en ekstraordinær generalforsamling. Begæring herom skal være bestyrelsen i hænde inden otte dage fra tidspunktet for meddelelsen om eksklusionen.

§5 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Kontingent skal indbetales til foreningens sekretariat og gælder for det indeværende medlemsår jf. §3 stk. 2.

Stk 3. Enhver, der har ydet mindst 24 timers frivilligt ulønnet arbejde for foreningen i perioden 1. september til 31. august, er kontingentfri medlem af foreningen i det efterfølgende medlemsår. 

Stk. 4. Det er den frivilliges egen opgave sikre at dennes timer bliver registreret i et af bestyrelsen udpeget system. 

Stk. 5. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at alle frivillige er bekendt hermed. Bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person skal føre tilsyn med systemet og sikre rigtigheden af de frivilliges registrerede timer i systemet.

Stk. 6. Frivillige timer opgøres inden udgangen af september måned og medlemskab meddeles de frivillige, der lever op til kravet i stk. 3.

§6 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i perioden fra 15. oktober til 30. november og varsles via e-mail til samtlige af foreningens medlemmer, til de til foreningen senest oplyste emailadresser, ved opslag på foreningens hjemmeside og mindst ét socialt medie med mindst 14 dages varsel.  

Stk. 3. Varslet skal som minimum indeholde oplysninger om tid, sted og sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Stk. 4. Kandidatur til bestyrelsen og forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet eller en forperson i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Stk. 5. Den endelige indkaldelse med dagsorden samt indkomne forslag og kandidater til bestyrelsen, skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 6. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, der kan være ledsaget af én rådgiver, og personer, der er inviteret af bestyrelsen. 

Stk. 7. For at opnå stemmeret skal kontingent være betalt senest 6 uger forud for generalforsamlingen eller kravet til kontingentfritagelse jf. §5 stk. 3 være opfyldt. 

Stk. 8. En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte

 1. Ethvert medlem, der jf. stk. 7 har stemmeret har én stemme.
 2. Medlemmer, der har stemmeret jf. stk. 7. kan medbringe én underskrevet fuldmagt fra ét medlem, der jf. stk.7 har stemmeret.
 3. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal med undtagelse af beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, der kræver 2/3 flertal.
 4. Skriftlig afstemning skal finde sted når et medlem forlanger det samt ved personvalg, hvor der er flere kandidater end antallet af poster på valg.

Stk. 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Den organisatorisk tilsynsførende beretning fremlægges til orientering
 7. Fastsættelse af kontingent 
 8. Fremlæggelse af budget
 9. Indkomne forslag
 10. Valg til bestyrelsen
 11. Valg af organisatorisk tilsynsførende
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

Stk. 10. Der føres referat over generalforsamlingen som beslutningsreferat. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, hvis mindst 2/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom eller et ekskluderet medlem har anmodet herom jf. §4 stk. 2. 

Stk. 2 .Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fem uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse sker til den af medlemmet til foreningen seneste oplyste mailadresse, via egen hjemmeside samt via opslag på mindst ét socialt medie senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde de punkter, der ønskes behandlet samt en skriftlig motivation af disse.

§8 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv personer; en organisatorisk forperson, en politisk forperson, en kasserer og fire ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Det er bestyrelsens opgave at 

 1. fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens arbejde
 2. nedsætte et forretningsudvalg
 3. formulering af forpersonernes ansvarsområder

Stk. 3. Bestyrelsen vælges således, at der på skift er tre eller fire medlemmer, der skal vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på to år. 

Stk. 4. Valgbar som bestyrelsesmedlem er ethvert medlem af foreningen der er fyldt 15 år. Ikke-myndige personer kan ikke tegne foreningen økonomisk.

Stk. 5. Valgbar som forperson og kasserer er ethvert medlem af foreningen der er fyldt 18 år. 

Stk. 6. De to forpersoner og kassereren vælges først og særskilt således at den organisatoriske forperson vælges for en to-årig periode i lige år og den politiske forperson og kassereren vælges i ulige år for en to-årig periode. 

Stk. 7. Afgår en forperson eller kassereren i utide konstituerer bestyrelsen en sådan, der sidder frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt posten ikke skal vælges det år jf. stk. 3, vælges der en forperson for en et-årig periode. 

Stk. 8. Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i utide, skal der på den ordinære generalforsamling vælges et tilsvarende antal kandidater til en periode på ét år. Det et-årige mandat tildeles ud fra det lavest antal personlige stemmer.

Stk. 9. Generalforsamlingen vælger op til to suppleanter for etårige perioder.  Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge frem til den førstkommende ordinære generalforsamling. Vælger et bestyrelsesmedlem at tage orlov i en given periode fra arbejdet i bestyrelsen indsuppleres en suppleant i den pågældende periode.

Stk. 10. Dersom der ikke findes en generalforsamlingsvalgt suppleant, er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsespladsen skal fyldes med generalforsamlingens mandat.

§9 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede, hvoraf mindst to skal være medlem af forretningsudvalget.  Bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forpersonernes stemme udslagsgivende og deres to stemmer tæller for tre ved enighed mellem forpersonerne. Såfremt forpersonerne ikke er enige, og der fortsat er stemmelighed, falder forslaget.

Stk. 2. Der nedsættes et forretningsudvalg jf. stk. 3 og stk. 4. 

Stk. 3. Er bestyrelsen fuldtallig med syv medlemmer består forretningsudvalget af de to forpersoner og kassereren. 

Stk. 4. Hvis bestyrelsens antal kommer ned på 6 medlemmer reduceres forretningsudvalget til to personer, bestående af den organisatoriske forperson og kassereren. 

Stk. 5. Det er forretningsudvalgets opgave at varetage bestyrelsens arbejde imellem bestyrelsesmøder.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg med henblik på en konkret opgaveløsning nærmere beskrevet i et mandat i samvirke med sekretariatet, ligesom bestyrelsen kan entrere i samarbejde med andre foreninger eller virksomheder til løsning af bestyrelsens opgaver.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en sekretariatschef. Øvrigt personale med undtagelse af fagansvarlige ansættes og afskediges af sekretariatschefen, såfremt en sådan er ansat. 

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter i en instruks til sekretariatschefen de nærmere rammer for sekretariatets virksomhed ud over det, der i medfør af §11 er fastsat for sekretariatet i form af prokura vedr. foreningens økonomiske forvaltning. 

Stk. 9. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige fagansvarlige.

Stk. 10. En fagansvarlig kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen eller omvendt. Såfremt et bestyrelsesmedlem ansættes som fagansvarlig udtræder vedkommende med umiddelbar virkning af bestyrelsen. Vælges en fagansvarlig til bestyrelsen ophører vedkommendes rolle som fagansvarlig med umiddelbar virkning.  

Stk. 11. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned på 5, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamling.

Stk. 12. Intet bestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i foreningen. 

Stk. 13. Et bestyrelsesmedlem kan modtage honorar for foredrag og andre opgaver, der ligger i forlængelse af foreningens arbejde, men som ikke er en del af arbejdet som bestyrelsesmedlem.

§10 Organisatorisk tilsynsførende

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger én organisatorisk tilsynsførende for en etårig periode. 

Stk. 2. Som organisatorisk tilsynsførende kan kun vælges en person, der har erfaring fra bestyrelsesarbejde i foreningen eller en sammenlignelig organisation.

Stk. 3. Rollen som organisatorisk tilsynsførende er 

 1. at bistå bestyrelsen med anbefalinger i forbindelse med gennemgang, udvikling, opdatering, optimering eller implementering af administrative processer, organisatoriske processer og forretningsgange samt at føre tilsyn med at disse efterleves. 
 2. føre tilsyn med foreningens drift i forhold til beslutninger og dispositioner, der kan have større direkte eller indirekte betydning for foreningens økonomi. 
 3. bistå kassereren med at føre tilsyn med foreningens bogføringssystem og dermed give foreningen øget sikkerhed omkring økonomi.

Stk. 4. Den organisatoriske tilsynsførende skal på generalforsamlingen aflægge en beretning om sit virke og vurdering af ovenstående opgaver, der efterfølgende tages til efterretning af forsamlingen.

§11 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af en forperson og kassereren i forening. Den ene af disse kan erstattes af to øvrige bestyrelsesmedlemmer, udpeget og godkendt af et flertal af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura, der dog aldrig kan være eneprokura.

Stk. 3. Bestyrelsen kan dog tillade udstedelsen af debetkort til betroede frivillige og ansatte, hvor den pågældende person hæfter personligt i forbindelse med anvendelse af kortet eller manglende indlevering af bilag i forbindelse med træk på det pågældende kort. 

§12 Økonomi

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor

Stk. 3. Vælger generalforsamlingen en revisor, der hverken er registreret eller statsautoriseret, vælger generalforsamlingen tillige en revisorsuppleant. 

Stk. 4. Regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 5. For foreningen hæfter alene foreningens formue

§13 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling dersom mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for ændringerne.

§14 Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger træffer beslutning herom med 2/3 flertal.

Stk. 2. Hvis foreningen besluttes nedlagt, skal dens formue ved opløsning stilles til rådighed for en i Danmark hjemmehørende humanitær organisation eller almennyttig forening, som støtter formål, der er overensstemmende med foreningens formål, der er besluttet på den opløsende generalforsamling. 

 

Vedtaget på Copenhagen Prides ordinære generalforsamling november 2023.